ในการใช้สิทธิของเรา หรือกรณีเราไปชำระหนี้ให้กับคนอื่นนั้น หากเราต้องการให้กฎหมายคุ้มครองเรา หรือให้กฎหมายรับรองการกระทำบางอย่างที่เราได้ทำไปนั้น เราจะต้องทำสิ่งนั้นด้วยความสุจริต ซึ่งก็คือ การทำไปด้วยความถูกต้อง ตรงตามความเป็นจริงนั่นเอง  

หากการใช้สิทธิหรือการทำบางอย่างต่อคนอื่นนั้น ได้ทำอย่างไม่สุจริตไม่ถูกต้องแล้ว เมื่อใช้สิทธิไปกฎหมายก็จะไม่รับรองให้ใช้สิทธินั้นเช่นกันนะครับ

                                              *********  

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 5
“ในการใช้สิทธิของตนก็ดี ในการชำระหนี้ก็ดี บุคคลทุกคนต้องกระทำโดยสุจริต”


ตัวอย่างคดี
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 137/2551   ผู้ร้องฟ้องจำเลยเป็นคดีแพ่งและทำสัญญาประนีประนอมยอมความกันเพื่อจะให้ผู้ร้องเข้ามาขอเฉลี่ยทรัพย์ เป็นการสมคบกับจำเลยเพื่อจะมิให้มีการนำเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์ของจำเลยไปชำระหนี้ให้โจทก์ เป็นการใช้สิทธิโดยไม่สุจริต ศาลยกคำร้อง

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 9757/2555
  ตามพฤติการณ์ของผู้ร้องตั้งแต่ยื่นคำร้องขอแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาทและนำสืบพยานผู้ร้องในชั้นไต่สวนคำร้องขอเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ผู้ร้องมีเจตนาปกปิดไม่ให้ศาลทราบความจริงว่าที่ดินพิพาทเป็นป่าช้าฝังศพ เนื่องจากผู้ร้องเกรงว่าจะเป็นสาเหตุให้ศาลทราบว่าผู้ร้องไม่ได้เข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทอย่างสงบ เปิดเผยและด้วยเจตนาเป็นเจ้าของตามที่ผู้ร้องอ้าง การดำเนินคดีของผู้ร้องดังกล่าวมาทั้งหมดเป็นการกระทำที่ไม่สุจริตขัดต่อ ป.พ.พ. มาตรา 5

การใช้สิทธิโดยสุจริต
กลับหน้าแรก
กลับหน้าบทความแพ่ง