กฎหมายชาวบ้าน ให้คำปรึกษากฎหมาย ฟรี กฎหมายชาวบ้าน
ปรึกษากฎหมาย และคดีความ
สำนักงาน เอนก ทนายความ เบอร์โทรศัพท์ : 086 055 0569 เว็บไซต์ : www.chawbanlaw.com Email : chawbanlaw@gmail.com
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ สภาทนายความ ราชกิจจานุเบกษา ห้องสมุดกฎหมาย กรมบังคับคดี กรมศุลกากร ห้องสมุด ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตสภา กรมสรรพากร ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร ศาลแพ่ง รัชดา สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพสามิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิสภา ศาลอาญา รัชดาฯ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม กรมราชทัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน ศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศาลแรงงานกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ศาลปกครอง ศาลภาษีอากรกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมธนารักษ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคุ้มครองพยาน - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงาน กสทช ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลจังหวัดสมุทรปราการ กรมการขนส่งทางบก กฎหมายชาวบ้าน เกี่ยวกับเรา กฎหมายชาวบ้าน  กฎหมายชาวบ้าน คือ เว็บไซต์กฎหมาย ที่ให้ความรู้กับบุคคลที่สนใจกฎหมายโดยทั่วไป ให้เข้าใจ ในเรื่องของกฎหมายอย่างถูกต้อง ทางเว็บไซต์หนายชาวบ้าน จะให้ความรู้ด้านกฎหมายต่างๆ โดยนำเอา บทความที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย มาให้อ่านได้ศึกษากันในเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ในชีวิตประจำวัน กฎหมายที่มักจะเกิดเป็นปัญหาข้อพิพาทและเป็นคดีความขึ้นสู่ศาล เช่น เรื่องที่ดิน มรดก เรื่องของครอบครัว หรือเรื่องการทำสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น อีกทั้งทางเว็บไซต์กฎหมายชาวบ้าน ยังเปิดช่องทางให้คำปรึกษากฎหมาย หรือคดีความต่างๆ กับ ทนายความได้โดยตรง โดยท่านสามารถขอคำปรึกษาหรือสอบถามได้ทั้งทางโทรศัพท์ ในช่องทางปรึกษาของ "สายด่วนทนายความ" หรือปรึกษากฎหมายและคดีความออนไลน์ ทางโปรแกรมไลน์ (LINE) ปรึกษา กฎหมายทางอีเมล์ (Email) หรือทางเว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมายที่อยู่ในเว็บไซต์ ซึ่งท่านใดที่มีปัญหา ในเรื่องกฎหมายหรือคดีความต่างๆ สามารถขอคำปรึกษา หรือขอสอบถามเข้ามายังเราได้ ตามช่องทางที่เรา ได้จัดทำไว้ได้ตามต้องการ กลับหน้าแรก เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา ว่าจ้างทนายความ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ ปรึกษากฎหมายทาง Facebook