เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สิทธิในการได้รับมรดกของทายาทแต่ละลำดับ
 ทายาท ที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกของคนตายนั้น กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ 6 ลำดับ ซึ่งก็มี 1.ผู้สืบสันดาน 2.บิดามารดา 3.พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน 4.พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน 5.ปู่ ย่า ตา ยาย 6.ลุง ป้า น้า อา ทั้งนี้ คู่สมรส ของคนตายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ก็ถือว่าเป็นทายาทของคนตายด้วย เช่นกัน ตามหลักของกฎหมายมรดก ทายาททุกลำดับ หาใช่ว่าจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกทุกคนทุกลำดับ เนื่อง จากกฎหมายได้กำหนดให้ทายาทลำดับแรกที่ยังมีชีวิตอยู่เท่านั้น ที่จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกของคนตาย หากทายาท ลำดับแรกไม่มีชีวิตอยู่ หรือไม่มี กฎหมายก็ให้ทายาทที่อยู่ในลำดับถัดลงไป มีสิทธิ์ได้รับมรดกของคนตายได้ ตามลำดับกันไป ตัวอย่าง ขณะที่นางแดงเสียชีวิต นางแดงมีบุตรชายชื่อนายขาว ทายาทลำดับที่ 1 และมีพี่น้องร่วม พ่อแม่เดียวกันจำนวน 3 คน คือ นายเขียว นายดำ และนางเหลือง เป็นทายาทลำดับที่ 3 ซึ่งในขณะที่นาง แดงเสียชีวิตนั้น มีทรัพย์สินเป็นมรดกคือที่ดิน 1 แปลง ส่วนพ่อแม่และสามีของนางแดงนั้น ได้เสียชีวิตไปก่อน หน้านี้แล้ว ตามข้อเท็จจริงนี้ มรดกของนางแดง จะตกไปยังบุตรชาย คือ นายขาว ทั้งหมดเพียงคนเดียว ส่วนทายาทลำดับที่ 3 คือนายเขียว นายดำ และนางเหลือง จะไม่มีสิทธิได้รับมรดกของนางแดงแต่อย่างใด กรณีที่ทายาทลำดับต้นที่มีสิทธิ์ได้รับมรดกอยู่ก่อนได้เสียชีวิตไป ก็ใช่ว่าทายาทในลำดับถัดลงมาจะ ได้สิทธิในการรับมรดกของคนตายโดยทันที โดยจะต้องดูว่าทายาทลำดับก่อนที่ตายไปนั้น มีลูกอยู่หรือเปล่าไม่ ซึ่งหากทายาทที่ตายไปนั้นมีลูกอยู่ ลูกคนที่ตายนั้นก็จะเป็นทายาทในฐานผู้สืบสันดานของทายาทคนที่ตาย มีสิทธิที่จะเข้ามารับมรดกแทนที่ทายาทคนที่ตายไปก่อนนั้นได้ คือให้ทายาทหรือลูกของทายาทที่เสียชีวิตไปนั้น เข้ามารับมรดกแทนต่อไปได้ ซึ่งกรณีนี้มันก็ทำให้ทายาทของเจ้ามรดกในลำดับถัดมา ไม่มีสิทธิได้รับมรดกของ เจ้ามรดก ในกรณีที่คนตายมีพ่อแม่ ซึ่งเป็นทายาทลำดับที่ 2 ยังมีชีวิตอยู่ กรณีนี้ ถึงแม้ผู้ตายจะมีทายาทลำ ดับที่ 1 ก็คือบุตร พ่อแม่ของคนตายก็จะยังคงมีสิทธิ์ได้รับมรดกเช่นกัน เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดข้อยกเว้น เอาไว้เป็นการเฉพาะ ไว้ให้กับพ่อแม่ผู้ตายที่ยังมีชีวิตอยู่ โดยกฎหมายให้ถือว่าพ่อแม่ของผู้ตายนั้น เป็น ทายาทชั้นผู้สืบสันดาน หรือทายาทในชั้นลำดับที่ 1 โดยพ่อแม่ของผู้ตายจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกเท่ากับทายาท ลำดับที่ 1 ด้วยเช่นกัน ************* ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1630 ตราบใดที่ยังมีทายาทซึ่งยังมีชีวิตอยู่ หรือมีผู้รับมรดกแทนที่ยังไม่ขาดสายแล้วแต่กรณีในลำดับ หนึ่งๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 ทายาทผู้ที่อยู่ในลำดับถัดลงไปไม่มีสิทธิ์ในทรัพย์มรดกของผู้ตายเลย แต่ความในวรรคก่อนนี้มิให้ใช้บังคับในกรณีเฉพาะที่มีผู้สืบสันดานคนใดยังมีชีวิตอยู่หรือมีผู้รับ มรดกแทนที่กัน แล้วแต่กรณี และยังมีบิดามารดายังมีชีวิตอยู่ ในกรณีเช่นนั้น ให้บิดามารดาได้ส่วนแบ่งเสมือน หนึ่งว่าเป็นทายาทชั้นบุตร กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าแรกเว็บไซต์