เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สิทธิรับมรดกของผู้สืบสันดานต่างชั้นกัน  ผู้สืบสันดาน คือทายาทลำดับที่ 1 ที่มีสิทธิ์รับมรดกก่อนทายาทลำดับอื่น ผู้สืบสันดานนั้น มีความ หมายกว้างๆ ซึ่งผู้สืบสันดานนี้ได้หมายความรวมไปถึง บุตรหรือลูกของทายาทลำดับที่ 1 ด้วย ดังนั้นเพื่อ ไม่ให้เกิดความสับสน กฎหมายจึงกำหนดให้ผู้สืบสันดานในลำดับที่ใกล้ชิดกับเจ้ามรดก หรือคนตายที่สุด เท่านั้น ที่จะมีสิทธิรับมรดกก่อน ส่วนผู้สืบสันดานที่อยู่ในลำดับชั้นถัดลงไป จะมีสิทธิ์ได้รับมรดกก็ต่อเมื่อ ผู้สืบสันดานคนแรกได้เสียชีวิตไปก่อน โดยการอาศัยสิทธิ์ในการเข้าไปรับมรดกแทนที่ผู้สืบสันดานคนแรก นั้นเอง *********** ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1631 ในระหว่างผู้สืบสันดานต่างชั้นกันนั้น บุตรของเจ้ามรดกอันอยู่ในชั้นสนิทที่สุดเท่านั้นมีสิทธิ์ รับมรดก ผู้สืบสันดานที่อยู่ในชั้นถัดลงไปจะรับมรดกได้ก็แต่โดยอาศัยสิทธิ์ในการรับมรดกแทนที่ กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าแรกเว็บไซต์