เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สิทธิการเป็นทายาทของคนตาย และเป็นผู้รับทรัพย์สินตามพินัยกรรม
 การเป็นผู้มีสิทธิในทรัพย์มรดกของคนตายนั้น สามารถมีสิทธิได้ด้วยกัน 2 ทางคือ เป็นผู้มีสิทธิในฐานะ เป็นทายาทของคนตายอย่างหนึ่ง กับเป็นผู้มีสิทธิรับตามพินัยกรรมของผู้ตายด้วยอีกทางหนึ่ง สิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทของคนตายนั้น เป็นสิทธิที่กฎหมายกำหนดขึ้นมา เพื่อสร้างความเป็น ระเบียบ และสร้างความเป็นธรรมระหว่างทายาทของคนตาย ที่จะได้รับส่วนแบ่งทรัพย์มรดกของคนตายอย่างเท่าเทียม เหมาะสม ไม่เกิดการแย่งชิงทรัพย์มรดกกัน ซึ่งในการเข้ามาจัดการเกี่ยวกับทรัพย์มรดกของคนตายนั้น กฎหมายได้ วางลำดับชั้นของทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกและจำนวนส่วนแบ่งเอาไว้ โดยกรณีการแบ่งทรัพย์มรดกในระหว่าง ทายาทนี้ จะเป็นกรณีที่ผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ สิทธิรับมรดกตามพินัยกรรมของคนตาย สิทธิรับมรดกนี้ เป็นสิทธิที่ผู้ตายหรือผู้ทำพินัยกรรมเป็นผู้กำหนด ขึ้นมา ซึ่งการจะกำหนดให้ใครเป็นผู้ได้รับทรัพย์มรดกของผู้ตายนั้น ตรงนี้ก็เป็นไปตามความต้องการของผู้ตายโดย เฉพาะ โดยการเจาะจงเอาไว้เป็นกรณีพิเศษต่างหากจากทายาทโดยธรรม กรณีหากทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของคนตายคนใด แม้จะได้รับทรัพย์มรดกอย่างหนึ่งอย่างใดตามพินัยกรรม ของคนตายไปแล้ว แต่ว่าหากมีทรัพย์มรดกของคนตายส่วนอื่นที่ยังไม่ได้แบ่งเหลืออยู่ ซึ่งทรัพย์มรดกส่วนนี้ ผู้ตายไม่ ได้ทำพินัยกรรมยกให้ไว้กับใคร และทรัพย์มรดกที่ว่านี้ ตามธรรมดาก็จะต้องตกทอดไปยังทายาทของคนตายตามสิทธิ ที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย กรณีนี้ทายาทคนที่ได้รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมไปแล้ว ก็จะยังมีสิทธิเรียกร้องขอส่วนแบ่ง มรดกของตัวเองได้อีกส่วน ในฐานะทายาทของคนตายได้ตามปกติได้อีกด้วย ************ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1621 เว้นแต่ผู้ทำพินัยกรรมจะได้แสดงเจตนากำหนดไว้ในพินัยกรรมเป็นอย่างอื่น แม้ทายาทโดยธรรมคนใดจะ ได้รับทรัพย์สินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพินัยกรรม ทายาทคนนั้นก็ยังมีสิทธิที่จะเรียกเอาส่วนโดยธรรมของตนจากทรัพย์ มรดกส่วนที่ยังไม่ได้จำหน่ายโดยพินัยกรรมจนเต็มอีกก็ได้ กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าหลักเว็บไซต์