เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย สามีภริยาที่แยกกันอยู่ โดยไม่ได้จดทะเบียนหย่า ยังมีสิทธิรับมรดก  สามีภริยาที่ได้จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องแล้ว กฎหมายได้กำหนดให้แต่ละฝ่าย มีสิทธิที่จะ รับมรดกในฐานะเป็นทายาทของกันและกันได้ ยามเมื่อสามีหรือภริยาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดแล้วแต่กรณี ได้ตายจาก ไปก่อน กรณีที่สามีภริยาได้แยกกันอยู่ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอะไรก็ตามแต่ หรือกรณีเป็นการทิ้งร้างอีกฝ่ายไป อยู่เสียที่อื่น กรณีนี้ไม่ว่าจะได้มีการแยกกันอยู่นานซักแค่ไหนก็ตามแต่ ตราบเท่าที่สามีภริยายังไม่ได้มีการจด ทะเบียนหย่ากันอย่างถูกต้อง เมื่อฝ่ายหนึ่งตายใดได้ตายไปก่อน สามีหรือภริยาอีกฝ่ายหนึ่งที่ยังมีชีวิตอยู่ ก็จะ ยังมีสิทธิตามกฎหมาย ในฐานะทายาทของอีกฝ่าย ที่จะเข้าไปรับเอาทรัพย์มรดกของอีกฝ่ายหนึ่งได้อีกด้วย ************ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1628 สามีภริยาที่ร้างกัน หรือแยกกันอยู่โดยยังมิได้หย่าขาดจากกันตามกฎหมาย มิได้สิ้นไปซึ่งสิทธิ โดยธรรมในการสืบมรดกซึ่งกันและกัน กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าแรกเว็บไซต์