เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลูกนอกสมรสที่พ่อรับรองแล้ว มีสิทธิรับมรดกของพ่อ
 ลูกนอกสมรส หรือลูกนอกกฎหมาย ตามหลักจะเป็นลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน อย่างถูกต้อง ปัญหาเรื่องลูกนอกสมรส หรือลูกนอกกฎหมายนี้ จะมีปัญหาเฉพาะฝ่ายผู้เป็นพ่อเท่านั้น โดย กฎหมายจะถือว่า แม้จะเป็นพ่อลูกกันจริง ๆ ก็ตาม แต่เมื่อพ่อแม่ไม่ได้มีการจดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้อง ลูกที่เกิดมาก็ไม่ถือว่าเป็นพ่อลูกกันตามกฎหมาย และด้วยเหตุดังกล่าว ทำให้แต่ละฝ่ายไม่มีสิทธิระหว่างกัน และกันในทางกฎหมาย ลูกที่เกิดจากพ่อแม่ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส แม้ว่าลูกที่เกิดมาจะเป็นลูกนอกสมรส หรือเป็นลูกนอก กฎหมายของพ่อตาม แต่ในความเป็นจริงแล้ว ก็ยังเป็นพ่อของลูกกันอยู่ บางครอบครัวก็อยู่บ้านเดียวกัน มีสายสัมพันธ์เป็นพ่อลูกกันอยู่ตามปกติ ดังนั้นหากตัดสิทธิทางกฎหมายของพ่อกับลูกไปทั้งหมด ก็จะไม่เป็น ธรรมสำหรับทุกฝ่าย ซึ่งในเรื่องของมรดกนั้น กฎหมายก็ได้อนุโลมให้ลูกนอกสมรส หรือลูกนอกกฎหมายมีสิทธิได้รับ มรดกของผู้เป็นพ่อได้ ในฐานะผู้สืบสันดาน หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า พ่อได้ทำการรับรองเด็กว่าเป็นลูกของตัว เอง โดยการแสดงออกอย่างเปิดเผย ว่าตนเองเป็นพ่อของเด็ก โดยให้การเลี้ยงดู ให้ใช้ชื่อสกุล หรือส่งเสียให้ เล่าเรียน เป็นต้น ซึ่งเมื่อมีข้อเท็จจริงเหล่านี้เกิดขึ้น ลูกนอกสมรส หรือลูกนอกกฎหมาย ก็มีสิทธิที่จะรับมรดก ของพ่อตัวเองได้ เหมือนลูกตามกฎหมาย บุตรบุญธรรม ก็คือ ลูกของคนอื่น ที่รับเอามาเป็นลูกของตัวเอง โดยทำการจดทะเบียนรับเป็นบุตร บุญธรรมอย่างถูกต้อง บุตรบุญธรรมนี้ เมื่อได้ทำการจดทะเบียนแล้ว กฎหมายก็ถือว่า บุตรบุญธรรมนั้น เป็น ผู้สืบสันดานของผู้รับบุตรบุญธรรมด้วยคนหนึ่ง ซึ่งมีสิทธิรับมรดกของผู้รับบุตรบุญธรรมได้ ในฐานะทายาทได้ ตามกฎหมาย ************ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1627 บุตรนอกกฎหมายที่บิดาได้รับรองแล้วและบุตรบุญธรรมนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน เหมือนกับ บุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายนี้ กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าแรกเว็บไซต์