เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ลำดับของทายาท ที่มีสิทธิรับมรดกของคนตาย
 ทายาทของคนตาย ที่จะมีสิทธิรับมรดกของคนตายได้นั้น ต้องเป็นทายาทของคนตายที่กฎหมายได้ กำหนดเอาไว้เฉพาะเท่านั้น คนอื่น ๆ แม้จะเป็นญาติมีความใกล้ชิดกับคนตายซักแค่ไหน หากไม่ใช่ทายาท ตามที่กฎหมายกำหนดเอาไว้ คน ๆ นั้นก็ไม่มีสิทธิที่จะรับมรดกของคนตายแต่อย่างใด ลำดับทายาทของคนตายที่มีสิทธิรับมรดกได้นั้น กฎหมายกำหนดเอาไว้ 6 อันดับ โดยทายาทแต่ละ คนจะได้รับทรัพย์มรดกตามลำดับก่อนหลัง ดังนี้คือ 1.ผู้สืบสันดาน คือ ลูกของคนตายโดยชอบกฎหมาย, ลูกนอกสมรสหรือลูกนอกกฎหมายที่คนตาย รับรองแล้ว และรวมถึงบุตรบุญธรรมของคนตายด้วย 2.บิดามารดา คือ พ่อแม่ของคนตาย ซึ่งในส่วนของพ่อคนตายนั้น จะต้องเป็นพ่อชอบด้วยกฎหมาย ของคนตายด้วย ไม่ว่าจะได้จดทะเบียนสมรสกับแม่คนตาย, ได้จดทะเบียนรับรองว่าคนตายเป็นลูก กรณีการรับรองของพ่อคนตาย โดยการแสดงออกว่าเป็นลูก, ให้การส่งเสียเลี้ยงดู, ให้ใช้ชื่อสกุล กรณีเหล่านี้ไม่ทำให้พ่อของคนตาย มีสิทธิรับมรดกของคนตายซึ่งเป็นลูกได้ตามกฎหมาย 3.พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน คือ พี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันกับคนตาย กรณีของเป็นพี่น้องร่วม พ่อแม่เดียวกันนี้ ถือเอาความเป็นพี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันตามความเป็นจริง 4.พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน คือ พี่น้องร่วมพ่อเดียวกัน หรือพี่น้องร่วมแม่เดียวกันกับคน ตาย พี่น้องร่วมพ่อเดียวกันหรือพี่น้องร่วมแม่เดียวกันนี้ ถือเอาตามความเป็นจริง 5.ปู่ ย่า ตา ยาย คือ พ่อแม่ของพ่อของคนตาย หรือพ่อแม่ของแม่คนตาย โดยปู่ ย่า ตา ยายนี้ จะถือเอาตามความเป็นจริง 6.ลุง ป้า น้า อา คือ พี่หรือน้องของพ่อคนตาย หรือพี่หรือน้องของแม่คนตาย โดยลุง ป้า น้า อานี้ จะถือเอาตามความเป็นจริง กรณีหากคนตายมีคู่สมรสอยู่ คู่สมรสของคนตายที่ยังมีชีวิตอยู่นั้น ก็เป็นทายาทของคนตาย มีสิทธิรับ มรดกด้วยเช่นเดียวกัน ************ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1629 ทายาทโดยธรรมมีหกลำดับเท่านั้น และภายใต้บังคับแห่งมาตรา 1630 วรรค 2 แต่ละลำดับมีสิทธิได้ รับมรดกก่อนหลังดังต่อไปนี้ คือ (1) ผู้สืบสันดาน (2) บิดามารดา (3) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน (4) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน (5) ปู่ ย่า ตา ยาย (6) ลุง ป้า น้า อา คู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นก็เป็นทายาทโดยธรรม ภายใต้บังคับของบทบัญญัติพิเศษแห่งมาตรา 1635 กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าแรกเว็บไซต์