เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มรดกตกทอดไปยังทายาท เมื่อถือว่าบุคคลใดตาย จากการหายสาบสูญ
 ทรัพย์สินของคนเรา จะกลายเป็นมรดกตกทอดไปยังทายาท ก็ต่อเมื่อเจ้าของทรัพย์สินนั้นได้ตายจากไป แล้วเท่านั้น โดยการตายตามที่เราเห็นและเข้าใจกันอยู่ ก็คือ การที่คนเราสิ้นลมหายใจไปแล้ว ส่วนสาเหตุการ ตายนั้น ก็สามารถเกิดขึ้นได้หลายสาเหตุหลายปัจจัย ไม่ว่าจะตายตามธรรมชาติจากการแก่เฒ่า การตายจากโรค ภัยไข้เจ็บ การตายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการตายจากอุบัติเหตุต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการตายทั้งหลายที่กล่าว ไว้ข้างต้นนี้ โดยส่วนมากเป็นการตายที่เห็นโดยชัดเจน คือ เห็นว่าตายจริง ๆ จากสภาพของเหตุการณ์และสภาพ ของศพ การตายเหล่านี้มักจะไม่มีปัญหาอะไร ยังมีการตายอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการตายตามกฎหมาย คือกฎหมายถือว่าคน ๆ นี้ ได้ตายไปแล้วโดย ผลของกฎหมาย หากเกิดมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นกับบุคคลนั้น และเมื่อกฎหมายถือว่าบุคคลนั้นได้ตายไปแล้ว ก็จะทำให้ ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว กลายเป็นทรัพย์มรดก ตกทอดไปยังทายาทได้ด้วยเช่นกัน การตายที่ว่านี้ก็คือ การตาย เนื่องจากการเป็นบุคคลสาบสูญ การที่จะถือว่าบุคคลใดได้ตายไปแล้ว ด้วยเหตุการเป็นบุคคลสาบสูญนั้น จะต้องมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมา ด้วยว่า บุคคลคนนั้นได้หายไปจากภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ของตัวเอง โดยที่ไม่มีใครพบเห็น หรือไม่มีใครทราบว่า บุคคลนั้นมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไร เป็นระยะเวลานาน 5 ปี และหลังจากนั้นจะต้องมีการไปดำเนินการร้องขอต่อ ศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งรับรองว่า บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่หายสาบสูญไปจริง ๆ ซึ่งเมื่อศาลมีคำสั่งแล้ว กฎหมายก็จะ ถือเอาว่า บุคคลที่หายสาบสูญไปนั้น ได้ตายไปแล้วตามกฎหมาย และตามกฎหมายเมื่อใครตาย ทรัพย์สินของ บุคคลนั้น ก็จะกลายเป็นทรัพย์มรดกตกทอดไปยังทายาทของคนตายต่อไป ************ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1602 เมื่อบุคคลใดต้องถือว่าถึงแก่ความตายตามความในมาตรา 62 แห่งประมวลกฎหมายนี้ มรดกของบุคคล นั้นตกทอดแก่ทายาท ถ้าพิสูจน์ได้ว่าบุคคลนั้นยังคงมีชีวิตอยู่ หรือตายในเวลาอื่นผิดไปจากเวลาดังระบุไว้ในคำสั่งที่สั่งให้ เป็นคนสาบสูญ ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 63 แห่งประมวลกฎหมายนี้บังคับแก่ทายาทของบุคคลนั้น กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าหลักเว็บไซต์