กฎหมายชาวบ้าน ให้คำปรึกษากฎหมาย ฟรี กฎหมายชาวบ้าน
ปรึกษากฎหมาย และคดีความ
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา งานรับว่าความ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดสอบถามกฎหมาย
สำนักงาน เอนก ทนายความ เบอร์โทรศัพท์ : 086 055 0569 เว็บไซต์ : www.chawbanlaw.com Email : chawbanlaw@gmail.com ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ :
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ สภาทนายความ ราชกิจจานุเบกษา ห้องสมุดกฎหมาย กรมบังคับคดี กรมศุลกากร ห้องสมุด ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตสภา กรมสรรพากร ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร ศาลแพ่ง รัชดา สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพสามิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิสภา ศาลอาญา รัชดาฯ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม กรมราชทัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน ศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศาลแรงงานกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ศาลปกครอง ศาลภาษีอากรกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมธนารักษ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคุ้มครองพยาน - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงาน กสทช ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลจังหวัดสมุทรปราการ กรมการขนส่งทางบก กฎหมายชาวบ้าน
มรดก คืออะไร  มรดก คือ ทรัพย์สินของคนตายที่มีอยู่ในขณะที่ถึงแก่ความตาย และมรดกนี้ยังหมายรวมไปถึงสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่างๆ ของผู้ตาย ที่มีอยู่ในขณะที่ถึงแก่ความตายนั้นด้วย มรดกที่เป็นทรัพย์สินของผู้ตาย คือ สิ่งที่มีค่ามีราคาที่เราถือเอาได้ อย่างเช่น บ้าน, ที่ดิน, เงิน, ทอง, เครื่องประดับเพชร พลอย, รถยนต์, หุ้นพันธบัตร เป็นต้น มรดกที่เป็นสิทธิของผู้ตาย คือ เป็นสิ่งที่ผู้ตายมีอยู่และจะได้มา หรือที่มีอยู่แล้ว เช่น สิทธิตามสัญญาเช่า, สิทธิในทรัพย์สินตามสัญญาเช่าซื้อ, สิทธิในฐานะเจ้าหนี้ที่จะได้รับเงินคืนจากลูกหนี้ ในการทำสัญญากู้ยืมเงินกัน เป็นต้น มรดกที่เป็นหน้าที่ของผู้ตาย คือ เป็นสิ่งที่ผู้ตายมีหน้าที่จะต้องทำ เช่น หน้าที่ในการชำระเงินตามสัญญา ซื้อขาย, หน้าที่ในการใช้เงินคืนตามสัญญากู้ยืมเงิน, หน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินคืนตามสัญญาเช่าซื้อ, หรือ สัญญายืมทรัพย์สิน เป็นต้น มรดกที่เป็นความรับผิดของผู้ตาย คือ เป็นเรื่องที่ผู้ตายจะต้องชดใช้ เช่น ความรับผิดที่จะต้องชดใช้ค่า สินไหมทดแทน กรณีที่เป็นผู้ตายทำให้เกิดความเสียหายต่อคนอื่น เช่น ขับรถไปชนคนอื่น, หรือความรับผิดที่ ผู้ตายจะต้องทำการชดใช้ค่าเสียหายกรณีผิดสัญญาต่างๆ ตามข้อความข้างต้น มรดกไม่ได้จะมีแต่เพียงแค่ทรัพย์สินของคนตายเท่านั้น มรดกยังมีความหมายรวมไป สิ่งที่ไม่ใช่ทรัพย์สินของผู้ตายด้วย ดังนั้นใครที่จะได้รับมรดกมา ก็ควรที่จะต้องพิจารณาจัดการมรดกนั้น ให้ครบ ถ้วนเรียบร้อยไปเสียที่เดียว กลับหน้าแรก กลับหน้า กฎหมายมรดก