เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย มรดกคืออะไร  มรดกคืออะไร ถ้าจะอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายที่สุด ก็อาจจะอธิบายได้ว่า มรดกก็คือ ทรัพย์สินทุก อย่างที่เป็นของคนตาย และมรดกนี้ยังรวมไปถึงสิทธิหน้าที่ และความรับผิดต่าง ๆ ของคนตายที่มีอยู่ในขณะ ที่ตายนั้นด้วย มรดกที่เป็นทรัพย์สิน คือ สิ่งที่มีค่ามีราคา เช่น บ้าน, ที่ดิน, เงิน, ทอง, เพชร, รถยนต์, หุ้น, พันธบัตร เป็นต้น มรดกที่เป็นสิทธิ คือ เป็นสิ่งที่จะได้มาหรือที่มีอยู่ เช่น สิทธิตามสัญญาเช่า, สิทธิตามสัญญาเช่าซื้อ, สิทธิในฐานะเจ้าหนี้ในการได้รับเงินคืน ตามสัญญากู้ยืมเงิน เป็นต้น ส่วนมรดกที่เป็นหน้าที่ คือ เป็นสิ่งที่จะต้องทำ เช่น หน้าที่ในการชำระเงินตามสัญญาซื้อขาย, หน้า ที่ในการใช้เงินคืนตามสัญญากู้ยืมเงิน, หน้าที่ในการส่งมอบทรัพย์สินคืน ในสัญญาเช่าซื้อ หรือสัญญายืมทรัพย์ สิน เป็นต้น มรดกที่เป็นความรับผิด คือ เป็นเรื่องที่จะต้องชดใช้ เช่น ความรับผิดที่จะต้องชดใช้ค่าสินไหมทด แทน กรณีที่เป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อคนอื่น โดยประมาทหรือโดยตั้งใจ, ความรับผิดที่จะต้องชดใช้ค่า เสียหายกรณีผิดสัญญาต่าง ๆ *************** ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1600 ภายใต้บังคับของบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ กองมรดกของผู้ตายได้แก่ทรัพย์สินทุกชนิดของ ผู้ตาย ตลอดทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดต่าง ๆ เว้นแต่ตามกฎหมายหรือว่าโดยสภาพแล้ว เป็นการเฉพาะ ตัวของผู้ตายโดยแท้ กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าแรกเว็บไซต์