เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย พระภิกษุเรียกร้องเอาส่วนแบ่งมรดกในฐานะทายาท
 พระภิกษุ ก็คือ คนธรรมดาที่ได้ทำการบวชเป็นพระภิกษุเข้าไปอยู่ในฐานะนักบวชแห่งพระพุทธศาสนา โดยพระภิกษุนี้ ตามกฎหมายก็ถือว่าเป็นบุคคลธรรมดาคนหนึ่ง ดังนั้นพระภิกษุจึงสามารถมีฐานะเป็นทายาทของคน ตาย หรือมีสิทธิรับมรดกได้อย่างคนปกติ จุดประสงค์ของการบวชเป็นพระภิกษุทางศาสนานั้น มีจุดประสงค์ที่ต่างกับคนธรรมดาทั่วไป และแม้ว่าพระ ภิกษุจะมีสิทธิในการรับมรดกของคนตายในฐานะทายาทได้ก็ตาม แต่หากให้พระภิกษุสามารถเรียกร้องมรดกได้แม้ อยู่ในฐานะภิกษุสงฆ์ โดยนุ่งห่มจีวรไปขึ้นศาลเรียกร้องเอามรดกกับญาติพี่น้องนั้น กรณีแบบนี้ก็คงดูไม่งามและคงเป็น ที่ติเตียนสำหรับคนทั่วไปที่พบเห็น ดังนั้นกฎหมายจึงได้กำหนดให้พระภิกษุมีฐานะเป็นทายาทของคนตายมีสิทธิรับ มรดกได้ แต่ห้ามไม่ให้พระภิกษุไปเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะทายาทของคนตาย กรณีหากพระภิกษุคนใดติดใจ ต้องการเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในส่วนของตัวเองเอากับทายาทคนอื่น กรณีนี้กฎหมายกำหนดให้พระภิกษุนั้น ต้องสึก จากการเป็นพระภิกษุก่อน จากนั้นค่อยไปเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกของตนเองต่อไป กฎหมายห้ามไม่ให้พระภิกษุไปเรียกร้องเอาทรัพย์มรดก ในฐานะทายาทของคนตายเท่านั้น แต่ไม่ได้ห้าม กรณีหากพระภิกษุได้รับทรัพย์มรดกโดยทางพินัยกรรมซึ่งคนตายได้ยกทรัพย์สินให้โดยตรง ซึ่งกรณีนี้พระภิกษุสามารถ รับทรัพย์มรดกตามพินัยกรรมได้ทันที โดยไม่ต้องสึกออกจากพระภิกษุก่อน. ************ ประมวลกฎหมายแพ่งพาณิชย์ มาตรา 1622 พระภิกษุนั้น จะเรียกร้องเอาทรัพย์มรดกในฐานะที่เป็นทายาทโดยธรรมไม่ได้ เว้นแต่จะได้สึกจาก สมณเพศมาเรียกร้องภายในกำหนดอายุความตามมาตรา 1755 แต่พระภิกษุนั้น อาจเป็นผู้รับพินัยกรรมได้ กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าหลักเว็บไซต์