กฎหมายชาวบ้าน ให้คำปรึกษากฎหมาย ฟรี กฎหมายชาวบ้าน
ปรึกษากฎหมาย และคดีความ
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา งานรับว่าความ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดสอบถามกฎหมาย
สำนักงาน เอนก ทนายความ เบอร์โทรศัพท์ : 086 055 0569 เว็บไซต์ : www.chawbanlaw.com Email : chawbanlaw@gmail.com ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ :
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ สภาทนายความ ราชกิจจานุเบกษา ห้องสมุดกฎหมาย กรมบังคับคดี กรมศุลกากร ห้องสมุด ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตสภา กรมสรรพากร ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร ศาลแพ่ง รัชดา สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพสามิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิสภา ศาลอาญา รัชดาฯ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม กรมราชทัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน ศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศาลแรงงานกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ศาลปกครอง ศาลภาษีอากรกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมธนารักษ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคุ้มครองพยาน - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงาน กสทช ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลจังหวัดสมุทรปราการ กรมการขนส่งทางบก กฎหมายชาวบ้าน
ผู้ใดตาย หรือหายสาบสูญ มรดกจะตกทอดไปยังทายาท  ทรัพย์มรดก จะตกทอดไปยังทายาทของผู้ตาย ก็ต่อเมื่อเจ้าของทรัพย์สินนั้นได้ตายจากไปแล้วเท่านั้น ซึ่งการตายตามที่เราเข้าใจกันอยู่ ก็คือ การตายตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นการตายตามธรรมชาติ เช่น ตายตามอายุ ขัย, การตายจากโรคภัยไข้เจ็บ, การตายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือการตายจากอุบัติเหตุต่างๆ โดยการ ตายทั้งหลายที่กล่าวมา จะเป็นการตายที่เห็นโดยชัดเจน คือ เห็นว่าตายจริงๆ ยังมีการตายอีกแบหนึ่ง คือ เป็นการตายตามผลของกฎหมาย โดยกฎหมายจะถือว่าบุคคลนั้นได้ตายไป แล้ว หากเกิดมีข้อเท็จจริงและเงื่อนไขตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ และเมื่อกฎหมายถือว่าบุคคลนั้นตายไปแล้ว ก็เป็นผลให้ทรัพย์สินของบุคคลดังกล่าว กลายเป็นทรัพย์มรดกตกทอดไปยังทายาทของผู้นั้นทันที การตายที่ว่านี้ก็ คือ การตายเนื่องจากการเป็น "บุคคลสาบสูญ" การที่จะถือว่าบุคคลใดได้ตายไปแล้ว ด้วยเหตุการเป็นบุคคลสาบสูญนั้น จะต้องมีข้อเท็จจริงเกิดขึ้นมา ก่อนว่า บุคคลคนดังกล่าวได้หายไปจากภูมิลำเนา หรือถิ่นที่อยู่ของตัวเอง โดยที่ไม่มีใครพบเห็น หรือไม่มีใคร ทราบว่า บุคคลนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อย่างไร เป็นระยะเวลานาน 5 ปี และหลังจากครบระยะเวลา 5 ปี แล้ว ทายาท หรือผู้มีส่วนได้เสียจะต้องไปดำเนินการยื่นคำร้องขอต่อศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งรับรองอีกครั้งว่า บุคคลที่ หายไปนั้นเป็นบุคคลที่หายสาบสูญ และเมื่อศาลเห็นชอบและได้มีคำสั่งแล้ว กฎหมายก็จะถือว่า บุคคลที่หายสาบ สูญไปนั้น ได้ตายไปแล้ว ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1602 ที่ว่า “เมื่อบุคคลใดต้องถือว่าถึง แก่ความตายตามความในมาตรา 62 แห่งประมวลกฎหมายนี้ มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท” และมาตรา 62 ที่ว่า “บุคคลซึ่งศาลได้มีคำสั่งให้เป็นคนสาบสูญ ให้ถือว่าถึงแก่ความตายเมื่อครบกำหนดระยะเวลาดังที่ระบุ ไว้ในมาตรา 61” ดังนั้นเมื่อใครตาย ทรัพย์สินของผู้ตาย ก็จะกลายเป็นทรัพย์มรดกตกทอดไปยังทายาทของ ผู้ตายต่อไป กลับหน้าแรก กลับหน้า กฎหมายมรดก