กฎหมายชาวบ้าน ให้คำปรึกษากฎหมาย ฟรี กฎหมายชาวบ้าน
ปรึกษากฎหมาย และคดีความ
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา งานรับว่าความ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดสอบถามกฎหมาย
สำนักงาน เอนก ทนายความ เบอร์โทรศัพท์ : 086 055 0569 เว็บไซต์ : www.chawbanlaw.com Email : chawbanlaw@gmail.com ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ :
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ สภาทนายความ ราชกิจจานุเบกษา ห้องสมุดกฎหมาย กรมบังคับคดี กรมศุลกากร ห้องสมุด ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตสภา กรมสรรพากร ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร ศาลแพ่ง รัชดา สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพสามิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิสภา ศาลอาญา รัชดาฯ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม กรมราชทัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน ศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศาลแรงงานกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ศาลปกครอง ศาลภาษีอากรกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมธนารักษ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคุ้มครองพยาน - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงาน กสทช ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลจังหวัดสมุทรปราการ กรมการขนส่งทางบก กฎหมายชาวบ้าน
 ก่อนที่บุคคลใดจะถึงแก่ความตาย บุคคลนั้นสามารถที่จะวางแผนจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตัวเองเอาไว้ ล่วงหน้า เพื่อให้ทายาท หรือบุคคลอื่นใด เข้ามาจัดการทรัพย์สินของตนเอง ให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้า ของทรัพย์สินได้ ซึ่งการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตนเองที่ว่านี้ จะเป็นเรื่องของการแสดงเจตนาครั้งสุดท้ายของ เจ้าของทรัพย์สิน ที่จะสามารถจัดการทรัพย์สินของตนเองได้ก่อนที่จะจากไป การจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของตน เองนี้ จะต้องทำเป็นหนังสือ เรียกว่า "พินัยกรรม" จึงจะมีผลผูกพันตามกฎหมาย "พินัยกรรม" เป็นหนังสือของผู้ตาย ที่ได้จัดทำเอาไว้ล่วงหน้าก่อนตาย โดยในหนังสือจะกำหนดเรื่อง การจัดการทรัพย์สินเอาไว้ว่า ทรัพย์สินอันไหนยกให้ใคร หรือจะให้จัดการทรัพย์สินนั้นอย่างไร ดังนั้นพินัยกรรม ของผู้ตายจึงถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ หากผู้ตายได้ทำพินัยกรรมกำหนดเรื่องของทรัพย์สินของตัวเองเอาไว้อย่างไร แล้ว ผลก็จะต้องเป็นไปตามที่ผู้ตายได้กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด แต่กรณีหากผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ หรือทำไว้แต่ทำไม่ถูกต้อง ซึ่งจะทำให้พินัยกรรมนั้น ไม่มีผล บังคับใช้ กรณีนี้ตามกฎหมายได้กำหนดให้ทรัพย์มรดกของผู้ตาย ที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมระบุเอาไว้ หรือทำไว้ แต่ไม่มีผลบังคับ เพราะอาจทำพินัยกรรมไม่ถูกต้อง ให้นำเอาทรัพย์มรดกนั้น ไปแบ่งให้กับทายาทของผู้ตายตาม กฎหมายต่อไป ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1620 ที่ว่า "ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรม ไว้ หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมดแก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตาม กฎหมาย" ผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือพินัยกรรมไม่มีผลบังคับ กลับหน้าแรก กลับหน้า กฎหมายมรดก