เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทายาทในลำดับเดียวกันมีหลายคน  กรณีที่ทายาทของคนตาย ผู้ที่มีสิทธิจะได้รับมรดกของคนตาย ในลำดับชั้นหนึ่งๆ มีทายาทอยู่ จำนวนหลายคน เช่น คนตายมีลูกหลายคน กรณีนี้กฎหมายกำหนดให้ทายาทของคนตายทุกคน มีสิทธิที่จะ ได้รับส่วนแบ่งในทรัพย์มรดกนั้นด้วยทุกคน โดยจะได้รับส่วนแบ่งเท่าๆ กัน เช่น คนตายมีลูก 5 คน และมี เงินมรดกอยู่จำนวน 5 หมื่นบาท ก็แบ่งกัน 5 คน ๆ ละ1 หมื่นบาท แต่กรณีหากทายาทของคนตายนั้น มี ทายาทอยู่เพียงคนเดียว ทายาทคนนั้นก็มีสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งมรดกทั้งหมดของคนตาย ************ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1633 ทายาทโดยธรรมในลำดับเดียวกันในลำดับหนึ่งๆ ที่ระบุไว้ในมาตรา 1629 นั้นชอบที่จะได้รับ ส่วนแบ่งเท่ากัน ถ้าในลำดับหนึ่งมีทายาทโดยธรรมคนเดียว ทายาทโดยธรรมคนนั้นมีสิทธิได้รับส่วนแบ่ง ทั้งหมด กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าแรกเว็บไซต์