กฎหมายชาวบ้าน ให้คำปรึกษากฎหมาย ฟรี กฎหมายชาวบ้าน
ปรึกษากฎหมาย และคดีความ
เกี่ยวกับเรา ติดต่อเรา งานรับว่าความ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดสอบถามกฎหมาย
สำนักงาน เอนก ทนายความ เบอร์โทรศัพท์ : 086 055 0569 เว็บไซต์ : www.chawbanlaw.com Email : chawbanlaw@gmail.com ผู้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ :
เว็บไซต์ที่น่าสนใจ สำนักงาน ศาลยุติธรรม ศาลฎีกา ศาลอุทธรณ์ สภาทนายความ ราชกิจจานุเบกษา ห้องสมุดกฎหมาย กรมบังคับคดี กรมศุลกากร ห้องสมุด ศาลยุติธรรม เนติบัณฑิตสภา กรมสรรพากร ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ สภาผู้แทนราษฎร ศาลแพ่ง รัชดา สำนักงานอัยการสูงสุด กรมสรรพสามิต ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ วุฒิสภา ศาลอาญา รัชดาฯ ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ศาลยุติธรรม สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ สำนักงานประกันสังคม กรมราชทัณฑ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมที่ดิน ศาลอาญากรุงเทพใต้ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ศาลแรงงานกลาง ศาลล้มละลายกลาง ศาลรัฐธรรมนูญ สำนักงาน ศาลปกครอง ศาลภาษีอากรกลาง สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรมธนารักษ์ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานคุ้มครองพยาน - กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สำนักงาน กสทช ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งพระโขนง ศาลจังหวัดสมุทรปราการ กรมการขนส่งทางบก กฎหมายชาวบ้าน
ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย มีกี่ประเภท  มรดกของผู้ตาย จะตกทอดไปยังทายาทของผู้ตาย ตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ ส่วนทายาทของผู้ ตายที่มีสิทธิได้รับมรดกของผู้ตายนั้น กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ 2 ประเภทด้วยกัน คือ 1.ทายาทโดยธรรมของผู้ตาย และ 2.ผู้รับพินัยกรรมของผู้ตาย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1603 ที่ว่า “กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิ ตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า "ทายาทโดยธรรม" ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า "ผู้รับพินัยกรรม" ทายาทโดยธรรม คือ ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของผู้ตาย ที่มีความสัมพันธ์เป็นญาติของผู้ตายโดยตรง คือ บิดามารดาของผู้ตาย ลูกของผู้ตาย คู่สมรสของผู้ตาย พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกัน ฯลฯ โดยสิทธิในการรับ มรดกของของทายาทนั้น กฎหมายได้กำหนดให้เป็นไปตามลำดับชั้น โดยให้ลำดับชั้นที่ใกล้ชิดกับผู้ตายมากที่สุด เป็นผู้ได้รับมรดกก่อน ผู้รับพินัยกรรม คือ บุคคลผู้ที่มีสิทธิรับทรัพย์มรดกของผู้ตายเป็นการเฉพาะเจาะจง เนื่องจากผู้ตายได้ทำ หนังสือพินัยกรรมกำหนดเอาไว้ก่อนตาย เพื่อให้บุคคลนั้นเป็นผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์มรดกของผู้ตายเอาไว้ ผู้รับพินัย กรรมนี้จะเป็นใครก็ได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นญาติของผู้ตาย กรณีเมื่อผู้ตายได้ทำหนังสือพินัยกรรมกำหนดยก ทรัพย์สินของตัวเองให้กับใครแล้ว จะมีผลทำให้ทรัพย์สินนั้นตกไปเป็นของบุคคลที่ระบุเอาไว้ เมื่อผู้ตายได้เสีย ชีวิตไปแล้ว กลับหน้าแรก กลับหน้า กฎหมายมรดก