เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของคนตาย มีกี่ประเภท
 มรดกของคนตาย จะตกทอดไปยังทายาทของคนตาย ตามที่กฎหมายได้กำหนดเอาไว้ ซึ่งตามกฎหมาย ก็ได้กำหนดให้มีทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของคนตายเอาไว้ 2 แบบด้วยกัน ซึ่งก็คือ 1.ทายาทโดยธรรมของผู้ตาย 2.ผู้รับพินัยกรรมของผู้ตาย ทายาทโดยธรรม คือ ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกของคนตาย ที่มีความสัมพันธ์เป็นญาติของคนตายโดยตรง ซึ่งในที่นี้ก็คือ พ่อแม่ของคนตาย, ลูกของคนตาย, สามีภริยาตามกฎหมายของคนตาย, พี่น้องร่วมพ่อแม่เดียวกันเป็น ต้น โดยสิทธิในการรับมรดกของของทายาทนั้น กฎหมายก็ได้กำหนดให้เป็นไปตามลำดับชั้น โดยให้ลำดับชั้นที่ ใกล้ชิดกับคนตายที่สุด เป็นผู้มีสิทธิได้รับมรดกก่อนเสมอ และในกรณีที่ทายาทโดยธรรมจะมีสิทธิรับมรดกได้นี้ จะต้องเป็นกรณีที่ผู้ตายไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ หรือทำไว้แต่ทำเพียงบางส่วน หรือทำพินัยกรรมไว้แล้วไม่มีผล ผู้รับพินัยกรรม ก็คือ ผู้ที่มีสิทธิรับทรัพย์มรดกของคนตายเป็นการเฉพาะเจาะจง เนื่องจากผู้ตายได้ทำ หนังสือ กำหนดให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับทรัพย์สินของผู้ตายเอาไว้โดยตรงก่อนตาย ผู้รับพินัยกรรมนี้จะเป็นใครก็ได้ ไม่จำกัดว่าจะต้องมีความเกี่ยวดองเป็นญาติเพียงอย่างเดียว หรือจะต้องมีความสัมพันธ์กับคนตายมาก่อนแต่อย่าง ใด ซึ่งเมื่อผู้ตายได้ทำหนังสือกำหนดยกทรัพย์สินของตัวเองให้ไว้กับใครแล้ว จะมีผลให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นมรดก ไปยังผู้มีชื่อ ตามที่ระบุไว้ในพินัยกรรมทันที เมื่อผู้ทำพินัยกรรมได้ตายไป ************ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1603 กองมรดกย่อมตกทอดแก่ทายาทโดยสิทธิตามกฎหมายหรือโดยพินัยกรรม ทายาทที่มีสิทธิตามกฎหมาย เรียกว่า “ทายาทโดยธรรม” ทายาทที่มีสิทธิตามพินัยกรรม เรียกว่า “ผู้รับพินัยกรรม” กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าหลักเว็บไซต์