เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทรัพย์มรดกตกทอดไปยังทายาทเมื่อใด  มรดก คือ ทรัพย์สินของคนตาย หากใครยังไม่ตายทรัพย์สินของคนนั้นก็ไม่ใช่มรดก โดยตาม ปกติ ผู้เป็นเจ้าของทรัพย์สินสามารถที่จะทำอะไรเกี่ยวกับทรัพย์สินของตัวเองอย่างไรก็ได้ เมื่อมีใครตาย และคนที่ตายนั้นมีทรัพย์สิน ทรัพย์สินของคนตายนั้นจะกลายเป็นทรัพย์มรดก ตก ทอดไปยังทายาทของคนตายโดยทันที ตามผลของกฎหมายที่ได้กำหนดเอาไว้ โดยที่ทายาทของคนตายไม่ ต้องไปร้องขอหรือไปดำเนินอย่างหนึ่งอย่างใดก่อน แต่ตามวิธีการที่ปฏิบัติกันอยู่ในเรื่องของทรัพย์มรดก แม้ว่ากฎหมายจะกำหนดให้ทรัพย์มรดกตก ทอดไปยังทายาทโดยทันที เมื่อเจ้าของทรัพย์สินตาย แต่มีทรัพย์มรดกบางอย่างที่ทายาทจะต้องไปดำเนิน การบางอย่าง ตามขั้นตอนของทางราชการเสียก่อน ทรัพย์มรดกถึงจะโอนมาเป็นของทายาทโดยสมบูรณ์ อย่างเช่น ทรัพย์มรดกที่เป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิเป็นโฉนด กรณีนี้ ทายาทจะต้องไปดำเนินการเปลี่ยนแปลง แก้ไขชื่อในโฉนดที่ดินด้วย ส่วนทรัพย์มรดกที่เป็นทรัพย์สินทั่วไป เช่น เงิน, ทอง, ทรัพย์มรดกทั่วไปที่ไม่มี ทะเบียนทรัพย์สินเหล่านี้ถือว่าตกเป็นของทายาทโดยอัตโนมัติ โดยทายาทสามารถนำเอาไปแบ่งกันได้ ทันที ************ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599 เมื่อบุคคลใดตาย มรดกของบุคคลนั้นตกทอดแก่ทายาท ทายาทอาจเสียไปซึ่งสิทธิในมรดกได้แต่โดยบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้หรือ กฎหมายอื่น
กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าแรกเว็บไซต์