เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย ทรัพย์มรดกของพระภิกษุ
 กฎหมายห้ามไม่ให้พระภิกษุเรียกร้องเอามรดก ในฐานะทายาทโดยธรรม แต่กฎหมายไม่ได้ห้ามให้ พระภิกษุถือครองทรัพย์สิน หรือห้ามพระภิกษุมีทรัพย์สินเป็นของตัวเอง ซึ่งทรัพย์สินของพระภิกษุนั้น อาจมีมาก่อนที่ จะได้เข้ามาบวชเป็นพระภิกษุก็ได้ หรืออาจจะได้มาในหว่างที่บวชเป็นพระภิกษุก็ได้เช่นกัน ยามเมื่อพระภิกษุมรณภาพ หากพระภิกษุนั้นมีทรัพย์สินอยู่ ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มรณภาพไปนั้น ก็จะกลายเป็นทรัพย์มรดกของพระภิกษุ ตกทอดไปยังทายาทได้ด้วยเช่นกัน แต่การตกทอดของทรัพย์มรดกของ พระภิกษุนั้น อาจจะต่างกับการตกทอดทรัพย์มรดกของคนธรรมดา คือ ทรัพย์มรดกของพระภิกษุนั้น สามารถตก ทอดไปยังทายาทของพระภิกษุอย่างธรรมดาอย่างหนึ่ง หรือตกเป็นสมบัติของวัดที่พระภิกษุมีภูมิลำเนาอยู่อีกอย่าง หนึ่งก็ได้ แล้วแต่กรณี เส้นแบ่งที่กำหนดว่า ทรัพย์มรดกใดของพระภิกษุจะตกทอดไปยังที่ไหนนั้น ก็คือ ช่วงเวลาของการได้ ทรัพย์สินมา คือ หากเป็นทรัพย์สินที่พระภิกษุได้มา หรือมีมาก่อนที่จะเข้ามาบวชเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินเหล่านี้เมื่อ พระภิกษุได้มรณภาพไป ก็จะตกทอดเป็นมรดกไปยังทายาทของพระภิกษุตามกฎหมาย แต่หากเป็นทรัพย์สินที่ได้มา หลังจากบวช หรือได้มาระหว่างเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินที่ได้มาทั้งหมดนั้น จะตกเป็นสมบัติของวัดที่พระภิกษุรูปนั้น มีภูมิลำเนาอยู่ในขณะที่มรณภาพไป กรณีทรัพย์สินของพระภิกษุที่จะตกเป็นของวัดนั้น จะต้องเป็นทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างบวชเป็นพระภิกษุ และพระภิกษุนั้นไม่ได้มีการทำพินัยกรรมกำหนดเรื่องของทรัพย์สินเหล่านั้นเอาไว้ก่อนมรณภาพ แต่กรณีหากพระ ภิกษุได้ทำพินัยกรรม กำหนดความเป็นไปของทรัพย์สินที่ได้มาระหว่างเป็นพระภิกษุเอาไว้ก่อนมรณภาพ ทรัพย์สิน นั้นก็จะถูกจัดการ หรือทำให้เป็นไปตามเจตนาของพระภิกษุที่กำหนดสั่งการเอาไว้ในพินัยกรรมนั้นทั้งหมดโดยทำ ให้ทรัพย์สินของพระภิกษุไม่ต้องตกเป็นสมบัติของวัดแต่ประการใด *********** ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1623 ทรัพย์สินของพระภิกษุที่ได้มาในระหว่างเวลาที่อยู่ในสมณเพศนั้น เมื่อพระภิกษุนั้นถึงแก่มรณภาพให้ ตกเป็นสมบัติของวัดที่เป็นภูมิลำเนาของพระภิกษุนั้น เว้นไว้แต่พระภิกษุนั้นจะได้จำหน่ายไปในระหว่างชีวิตหรือ โดยพินัยกรรม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1624 ทรัพย์สินใดเป็นของบุคคลก่อนอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ทรัพย์สินนั้นหาตกเป็นสมบัติของวัดไม่ และให้ เป็นมรดกตกทอดแก่ทายาทโดยธรรมของบุคคลนั้น หรือบุคคลนั้นจะจำหน่ายโดยประการใดตามกฎหมายก็ได้ กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าแรกเว็บไซต์