เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับมรดกของคนตาย
 การเป็นทายาทและจะมีสิทธิรับมรดกได้นั้น จะได้ก็ต่อเมื่อมีคนตาย และคนที่ตายก็ต้องเป็นญาติสนิท หรือเป็นคนที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างใกล้ชิด ดังนั้นการมีสิทธิได้รับมรดกนี้ ก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างหนึ่ง แต่มรดกที่ได้รับมา ก็อาจมีส่วนที่จะต้องแลกมาด้วยความสูญเสียด้วยเช่นเดียวกัน การได้รับมรดกมานั้น เป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สิน หรือหน้าที่ความรับผิดต่าง ๆ ของคนตาย ดังนั้นผู้รับ มรดกจึงจำเป็นต้องเข้าไปดำเนินการ จัดการบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับมรดกที่ได้รับมานั้นด้วย ฉะนั้นผู้ที่เป็นทายาท ก็ควรจะต้องมีความสามารถในการเข้าไปจัดการ หรืออย่างน้อยก็สามารถมอบหมายให้คนอื่น เข้าไปจัดการมรดก แทนตัวเองได้ และโดยประการสำคัญ ทายาทผู้มีสิทธิรับมรดกก็จะต้องมีชีวิตอยู่ในช่วงเวลาที่รับมรดกนั้นด้วย กฎหมายได้กำหนดคุณสมบัติของคนที่จะมาเป็นทายาทผู้มีสิทธิได้รับมรดกเอาไว้ โดยกำหนดให้ทายาท ผู้มีสิทธิรับมรดกจะต้องมีสภาพบุคคล หรือหากจะพูดง่าย ๆ ก็คือ ทายาทคนนั้นจะต้องมีชีวิตอยู่ด้วย ในขณะที่เจ้า มรดกหรือเจ้าของทรัพย์สินได้ถึงแก่ความตายไป ในกรณีของเด็กที่อยู่ในท้องแม่ ตามหลักแล้ว เราจะไม่ถือว่าเด็กมีสภาพบุคคล ด้วยเหตุที่ว่าในอนาคต ไม่มีใครรู้ว่า ยามเมื่อเด็กคลอดออกมาจากท้องแม่แล้ว เด็กจะมีชีวิตรอดอยู่หรือไม่ ซึ่งเด็กอาจตายตั้งแต่อยู่ใน ท้องเลยก็ได้ แต่ว่าหากมีการตัดสิทธิต่าง ๆ ของเด็กออกไปเสียเลยในขณะนั้น แบบนี้ก็ดูจะไม่เป็นธรรมสำหรับเด็ก หากกรณีเด็กคลอดออกมาแล้วกลับมีชีวิตอยู่รอด ซึ่งในเรื่องนี้กฎหมายก็ได้มีการอนุโลม โดยกำหนดให้เด็กที่อยู่ ในท้องแม่นั้นมีสิทธิต่าง ๆ เหมือนเช่นคนปกติได้ และเมื่อเด็กคลอดออกมาแล้วอยู่รอดมีชีวิต จึงจะสามารถใช้ สิทธินั้นได้ ดังนั้นหากสิทธิในการรับมรดกในฐานะทายาทเป็นของเด็ก โดยเกิดสิทธินั้นขึ้นในขณะที่เด็กอยู่ในท้อง แม่ เมื่อเด็กคลอดออกมาแล้วอยู่รอดมีชีวิต เด็กก็จะมีสิทธิรับมรดกในฐานะทายาทของคนตายต่อไปได้ *********** ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15 สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1604 บุคคลธรรมดาจะเป็นทายาทได้ก็ต่อเมื่อมีสภาพบุคคลหรือสามารถมีสิทธิได้ตามมาตรา 15 แห่งประมวลกฎหมายนี้ ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย เพื่อประโยชน์แห่งมาตรานี้ ให้ถือว่าเด็กที่เกิดมารอดอยู่ภายในสามร้อยสิบวันนับแต่เวลาที่เจ้ามรดกถึง แก่ความตายนั้น เป็นทารกในครรภ์มารดาอยู่ในเวลาที่เจ้ามรดกถึงแก่ความตาย กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าหลักเว็บไซต์