เกี่ยวกับเรา งานบริการ ปรึกษากฎหมายทางอีเมล์ เว็บบอร์ดพูดคุยสอบถามกฎหมาย ติดต่อเรา ให้ความรู้ ให้คำปรึกษากฎหมาย และคดีความ ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คนตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือทำไว้แต่ไม่มีผลบังคับ
 ในขณะที่มีชีวิต เจ้าของทรัพย์สินสามารถจัดการทรัพย์สินของตัวเองอย่างไรก็ได้ ตามความพอใจของ ตัวเอง โดยจะขายเอาเงินมาใช้จ่าย หรือจะยกให้กับใครก็ได้ตามที่ตัวเองต้องการ และในขณะเดียวกันเจ้าของ ทรัพย์สิน ก็มีอำนาจที่จะกำหนดเรื่องของการจัดการทรัพย์สินของตัวเองเอาไว้ก่อนล่วงหน้า เพื่อให้บุคคลที่เกี่ยว ข้องได้เข้ามาจัดการทรัพ์สินในภายหลัง เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของเจ้าของทรัพ์สินที่ได้กำหนดเอาไว้ ล่วงหน้าก่อนนั้นได้ การเรื่องจัดการทรัพย์สินเอาไว้ล่วงหน้านี้ เป็นเรื่องของการสั่ง หรือการแสดงความต้องการครั้งสุดท้าย ของเจ้าของทรัพย์สิน ที่จะจัดการทรัพย์สินของตัวเองเอาไว้ล่วงหน้า เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการยามเมื่อตาย จากไปแล้ว ซึ่งการสั่งหรือการแสดงความต้องการครั้งสุดท้ายของเจ้าของทรัพย์สินนี้ จะทำเป็นหนังสือโดยเรียกว่า “พินัยกรรม” พินัยกรรม เป็นหนังสือของคนตายที่ทำเอาไว้ล่วงหน้าก่อนตาย โดยในหนังสือจะกำหนดเรื่องของการ จัดการทรัพย์สินเอาไว้ว่า ทรัพย์สินอันไหนยกให้เป็นของใคร หรือให้จัดการทรัพ์สินไปอย่างไร ดังนั้นพินัยกรรม ของคนตายจึงถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ หากคนตายได้ทำพินัยกรรมกำหนดเรื่องของทรัพย์สินของตัวเองเอาไว้อย่าง ไรแล้ว ผลก็จะเป็นไปตามที่คนตายได้กำหนดเอาไว้อย่างเคร่งครัด ตามกฎหมายมรดก หากคนตายได้ทำพินัยกรรมกำหนดให้มีการจัดการทรัพย์สินของตัวเองเอาไว้อย่าง ไรแล้ว ก็ให้เป็นไปตามพินัยกรรมที่คนตายระบุเอาไว้ แต่กรณีหากคนตายไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ หรือทำไว้แต่ทำ ไม่ถูกต้อง ทำให้พินัยกรรมไม่มีผลบังคับใช้ กรณีนี้ก็ให้ทรัพย์มรดกของคนตายที่ไม่ได้ทำพินัยกรรมระบุเอาไว้ หรือ ในส่วนที่ไม่มีผลบังคับ ให้ตกทอดไปยังทายาทโดยธรรมของคนตายตามปกติ *********** ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1620 ถ้าผู้ใดตายโดยไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้หรือทำพินัยกรรมไว้แต่ไม่มีผลบังคับได้ ให้ปันทรัพย์มรดกทั้งหมด แก่ทายาทโดยธรรมของผู้ตายนั้นตามกฎหมาย ถ้าผู้ใดตายโดยได้ทำพินัยกรรมไว้ แต่พินัยกรรมนั้นจำหน่ายทรัพย์หรือมีผลบังคับได้แต่เพียงบางส่วน แห่งทรัพย์มรดก ให้ปันส่วนที่มิได้จำหน่ายโดยพินัยกรรมหรือส่วนที่พินัยกรรมไม่มีผลบังคับให้แก่ทายาทโดยธรรม ตามกฎหมาย
กลับหน้าหลักกฎหมายมรดก กลับหน้าหลักเว็บไซต์